Košík

Novinky e-mailem

Informujte se o novinkách a akcích v našem sortimentu.
 
 

adsf

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Těmito Obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi subjektem Ivo Bukáček – 1000 a 1 Fór, IČ: 45602689, DIČ: CZ 6611021175, se sídlem Tetčická 27, 664 47 Střelice (dále jen jako "prodávající" nebo „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen jako "kupující“ nebo “odběratel“).

2. Náležitosti smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě předchozí písemné, e-mailové, telefonické, on-line nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 • obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího (je-li kupující fyzickou osobou nepodnikající, uvede jméno, příjmení a bydliště)
 • IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
 • druh produktu (dále též jen jako „zboží“), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
 • množství požadovaných kusů produktů (zboží)
 • místo a termín dodání
 • způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží (tj. hotově nebo bankovním převodem)
 • v případě písemné objednávky čitelný podpis kupujícího nebo jeho oprávněného zástupce kupujícího
 • závazek kupujícího uhradit kupní cenu
 • souhlas kupujícího s těmito Obchodními podmínkami (tzn. souhlas kupujícího učiněný ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 zák.č. 513/1991 Sb.)
 • souhlas kupujícího ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 zák.č. 513/1991 Sb. (tj. souhlas kupujícího, že se jeho závazkový vztah s prodávajícím bude řídit Obchodním zákoníkem v platném znění)

3. Potvrzení objednávky

Na základě elektronické objednávky (e-mailem či on-line) kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající vystaví kupujícímu potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh zboží, předpokládanou položkovou kupní cenu a celkovou kupní cenu za objednané zboží, množství jednotlivých druhů zboží jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín předání k přepravě, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Potvrzení objednávky zašle prodávající obratem na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
V případě písemného potvrzení má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky (tj. v množství a druhu zboží jak bylo původně kupujícím objednáno).
V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví nové potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh zboží, předpokládanou kupní cenu a celkovou kupní cenu za objednané zboží, množství jednotlivých druhů zboží, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy toto potvrzení objednávky obdrží kupující na jím uvedenou e-mailovou adresu. Za potvrzení objednávky se považuje i její faktické splnění prodávajícím, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Kupující se zavazuje předmět či službu (pozn. jaké služby klient poskytuje?) plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.
Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu). Povinnost kupujícího uvedená v předchozí větě se nevztahuje na případy, kdy si kupující objednává zboží pro vlastní potřebu jako spotřebitel.

4. Cena

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření kupní smlouvy podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní strany se dohodnou písemně na úpravě ceny (JAKÝM ZPŮSOBEM? pozn.: záleží na dosavadní praxi klienta). Za podstatnou změnu nákladů se považuje zvýšení nebo snížení o … (např. v procentech).
Cena zboží zahrnuje balné. Součástí ceny zboží není jeho doprava kupujícímu. Minimální částka objednávky je 100,-Kč. K takové a vyšší objednávce není účtováno balné. Nižší objednávku je nutno domluvit telefonicky nebo zaslat na náš e-mail (políčko kontakt). K takové objednávce bude připočteno balné ve výši 30,-Kč k běžným ceníkovým položkám.

5. Termín plnění

Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě, případně osobní převzetí zboží kupujícím v prodejně dodavatele. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s kupujícím. O částečných dodávkách prodávající informuje kupujícího předem prostřednictvím e-mailu. Pokud kupující nepřevezme zboží v termínu a na místě, které si sám v objednávce určil, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat skladné a úhradu nákladů až do plné výše kupní ceny dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

6. Expedice a přechod rizika

Pokud není smluvními stranami dohodnut zvláštní způsob balení, je zboží odesláno v papírové krabici, obálce nebo v balícím papíru dle charakteru objednaného zboží. Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prodávajícím k přepravě dopravci či v případě osobního odběru kupujícím.

7. Vadné a pozdní plnění

Prodávající odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Odběratel je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Při osobním odběru zboží je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží dodavateli neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí. Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je prodávající povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží do 7 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. V případě, že má zboží zjevné vady již při dodání prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží. V případě odmítnutí převzetí z důvodu zjevných vad nemá prodávající právo požadovat skladné a úhradu nákladů jak vyplývá z úpravy uvedené pod bodem 5. těchto Podmínek. Odmítnutí převzetí z důvodu zjevných vad zboží je považováno za odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně, s popisem vady.
V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním (nepoškozeném) balení. Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající vyrozumí kupujícího týmž způsobem, jakým probíhala dosavadní komunikace mezi smluvními stranami. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé nesprávným použitím anebo skladováním dodaného zboží kupujícím.

8. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího, je kupující povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře. Prodávající vystaví fakturu při dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel 3 den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje převzetí zboží kupujícím. V případě, že má kupující zájem platit předem na účet prodávajícího, musí toto uvést v objednávce. V tomto případě bude odečtena částka 30,-Kč za doběrečné z celkové ceny za dopravu a zboží bude odesláno až po přípisu částky na účet prodávajícího. S obchodníky, agenturami, divadly apod. je možné dohodnout se na odlišných platebních podmínkách, než-li je uvedeno v předchozí větě. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, se zavazuje kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,3 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky. Okamžikem úhrady celé kupní ceny včetně smluvní pokuty přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům prodávajícího. Povinností kupujícího zaplatit kupní cenu, případně smluvní pokutu a zákonný úrok z prodlení není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy. Zboží zasílá prodávající převážně na dobírku.

9. Odstoupení od smlouvy

Prodávající může od smlouvy odstoupit je-li kupující v prodlení s úhradou sjednané kupní ceny či zálohy na kupní cenu o více jak 7 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených zákonem.
V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany kupujícího je prodávající oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané kupní ceny bez DPH. Pokud již došlo k odeslání zboží, má dodavatel právo požadovat smluvní pokutu dle bodu 8. těchto Podmínek. Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou (tj. dopisem, faxem či e-mailem) a toto odstoupení je platné okamžikem prokazatelného doručení písemného odstoupení druhé straně.

10. Dodací podmínky

Zboží zasílá prodávající prostřednictvím General parcel Čechy (dále jen „GPČ“ nebo také Geis) a Českých drah (dále jen „ČD kudýr“). ČD kurýrem posílá prodávající jen velmi spěšné zásilky, které si zákazník přebírá sám na nádraží. Všechny ostatní zakázky zasílá prodávající kurýrem GPČ (Geis).
Zboží odesíláme:

 • běžně do 2 pracovních dnů
 • spěšně (dodání druhý pracovní den) - objednávka musí být odeslána do 12:00 hod. jinak je jako datum objednání brán následující pracovní den.
 • velmi spěšně (dodání v den objednání) – objednávka musí být odeslána do 12:00 hod. jinak je jako datum objednání brán následující pracovní den a v ten den bude dodána.
 • „Dodání“ zboží znamená dle těchto Podmínek datum předání dopravci, nikoli předání kupujícímu. Za případné zpoždění způsobené dopravcem nenese prodávající žádnou odpovědnost. Pokud není podstatná část objednávky skladem, budeme o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem do 3 pracovních dnů. Pokud lze chybějící zboží nahradit velmi podobným, ze stejné kategorie a stejného charakteru – bude kupujícímu nabídnuto náhradní zboží a pokud jej kupující bezodkladně neodmítne, bude tato náhrada zboží automaticky provedena ze strany prodávajícího. V případě, že není skladem jen malá část objednávky a nelze ji nahradit, bude objednávka vyřízena a odeslána bez chybějící položky či položek.
 • Titulek „Veškeré zboží skladem“ znamená, že zboží je pravidelně doplňováno nikoliv, že je skladem v daný okamžik. Aktuální skladová dostupnost je uvedena v detailu každého zboží.Výrobce totiž prodávajícímu dodává zboží stejného charakteru převážně namíchané ve více typech či barvách, proto zboží stejné položky může být skladem, ale nemusí být skladem momentálně kupujícím požadovaná barva či typ – i o tomto stavu bude prodávající kupujícího informovat (telefonicky či e-mailem) a nabídne mu typy, které jsou skladem v daný okamžik.

11. Ceník dopravních služeb

Geis dobírka - běžné dodání do 5-ti pracovních dnů = 119,-Kč včetně DPH 20%. GPČ/Geis dopraví zásilku na uvedenou adresu, při nezastižení kupujícího uloží zboží na nejbližším depu,uvědomí o tom kupujícího a dohodne s ním druhé dodání.
ČD kurýr (dodání zboží na nádraží Brno v týž den objednání v případě, že objednávku obdrží prodávající do 12 hod.) = 350,-Kč včetně DPH 20%. ČD kurýr dopraví zboží prvním vlakem na železniční stanici, kterou si zvolil kupující v objednávce. Zboží si kupující vyzvedne na zvolené stanici v kanceláři ČD kurýra.
In Time nebo Geis zahraničí (dodání zboží dobírkou do zahraničí – nutno vyplnit stát ) = 350,-Kč (CZK).Prodávající vyřídí objednávku do 3 prac.dnů a předá dopravci.Nutno počítat s tím,že doprava trvá déle než po ČR(př. na Slovensko 2-3 In Time do 1kg - 79 kč včetně DPH - drobné zásilky o hmotnosti do 1kg.  

In Time nad 1g do 30kg - 89 kč včetně DPH

 Součástí nabídky je možnost převzetí zásilky přímo na adrese firmy(v tom případě kupující za dopravu samozřejmě neplatí)Jednu z těchto možností je nutné vybrat na konci objednávky před odesláním košíku na internetových stránkách prodávajícího a částka se přičte k obsahu v košíku.          

12. Slevy

Zboží ve slevě nebo akci je viditelně označeno a je zaručeně skladem. Slevu 10% je možné získat také při odběru celé sady (v sadě je vždy více typů či barev stejné položky zboží). Možnost objednání celé sady nutno konzultovat telefonicky nebo mailem.Při objednávce nad 2.000,-Kč je doprava zboží zdarma (to platí pouze pro kupující-konečné spotřebitele a nevztahuje se na expresní příplatek a dodání do zahraničí - v těchto případech se vždy odečte pouze základní dopravné 119czk.) Pro velkoobchody, řetězce, agentury, půjčovny kostýmů, divadla a obdobné obchodní partnery je možné sjednat individuální slevy.

13. Reklamace

Záruční doba na zboží je ze zákona 24 měsíců od jeho převzetí. Pokud zjistí kupující nějaké závady při převzetí zásilky, musí toto sdělit neprodleně prodávajícímu, a to telefonicky, písemně nebo e-mailem. K reklamaci připojí kupující kupní doklad (faktura, dodací list), číslo objednávky, jméno, adresu a také číslo účtu v případě, že požaduje vrácení peněz. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena (včetně odstranění vady zboží) do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě s kupujícím prodloužit.
V případě užívání zboží v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem k obsluze nese kupující sám všechny negativní důsledky, které mu tímto vzniknou, a jejich následná reklamace bude shledána prodávajícím jako neoprávněná. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem k obsluze. Rovněž nebude reklamace zboží prodávajícím uznána v případě mechanického poškození vinou kupujícího, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním zboží, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zboží-zařízení, či poškození způsobeným vyšší mocí. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo v návodu k zboží vyznačena (v souladu se zvláštními právními předpisy) lhůta k jeho použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
Uznaná reklamace je vyřízena výměnou zboží nebo vrácením peněz kupujícímu složenkou či na jeho účet. Kupující je o uznání reklamace vyrozuměn dopisem, e-mailem či telefonicky, uvede-li na sebe odpovídající kontakty. Při kladném vyřízení reklamace je na volbě kupujícího, zda chce vrátit zpět uhrazenou kupní cenu (včetně poštovného) či zaslat jiné zboží jako výměnu. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů, nutných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu).

14. Vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu při splnění následujících podmínek:

 • Zboží nesmí být poškozené
 • Zboží nesmí být použité
 • Zboží je nutno poslat doporučeně s originálním dokladem o koupi či úředně ověřenou fotokopií dokladu o koupi (a to v případě, že není zboží vraceno osobně kupujícím)
 • Zboží nesmí být vráceno prodávajícímu na dobírku, je-li posíláno zpět kupujícím
 • V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude prodávající uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody s tím související. Zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy, proto musí být projev vůle odstoupit od smlouvy učiněn písemnou formou a musí být doručen druhé smluvní straně.
 • Kupující by si měl uschovat doklad o předání zboží k přepravě dopravci, pro případ ztráty zboží. V případě ztráty vraceného zboží při přepravě musí kupující žádat náhradu po dopravci.

 

15. Zrušení objednávky

Objednávku lze zrušit bezplatně pouze před jejím dodáním (tj. předáním přepravci prodávajícím), a to telefonicky nebo písemně e-mailem s uvedením čísla objednávky a výslovnou žádostí o její zrušení. Pokud je zboží v momentě zrušení objednávky již zabaleno a připraveno k předání přepravci, pak bude kupujícímu vyfakturováno balné a poplatek za storno dodávky zboží v celkové výši 50,-Kč.

16. Nepřevzetí a odmítnutí zásilky

V případě nepřevzetí či odmítnutí převzetí zásilky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu všechny náklady spojené s dopravou zboží tam i zpět, a to včetně balného, storno poplatku, poloviny doběrečného a dalších případných nákladů prodávajícího souvisejících s nepřevzetím či odmítnutím zboží. Částka je odvislá zejména od objednaného způsobu dopravy zboží. Při běžné objednávce bez expresních příplatků činí tyto náklady asi 300,-Kč. Úhrada těchto nákladů bude kupujícímu vyčíslena ve faktuře zaslané na adresu jím uvedenou v objednávce, se splatností 14 dní od jejího vystavení.

17. Ostatní ujednání

Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky či v souvislosti s touto smlouvou, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie") jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany sjednaly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení. Strany se dohodly na RŘ ve formě on-line, kdy je řízení vedeno v prostředí sítí elektronických komunikací; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu www.e-arbiter.cz. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání RŘ je Brno. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz. Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy.

18. Závěrečné ustanovení

Právní vztahy těmito Podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů v platném znění. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícími se řídí právním řádem České republiky a zejména Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění. Tyto Podmínky upravují vztahy mezi dodavatelem (jako prodávajícím) a odběratelem (jako kupujícím) při prodeji zboží, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Odlišné ujednání od těchto Podmínek mezi odběratelem a dodavatelem je možné pouze na základě vzájemné písemné dohody podepsané oběma stranami.
Prodávající si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Kupující má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných Obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky Obchodních podmínek prodávajícího akceptoval.
Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.
Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží a kupující se zavazuje toto ještě nepoužité zboží vrátit prodávajícímu.
Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. Pokud kupující odepře či zmaří doručení listiny od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.
Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek prodávajícího.

19. ADR (řešení mimisoudních sporů) 

K mimosoudnírnu řešení spotřebitelských sporu z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567115, 120 00 Praha, IČo ooozo869, internetová adresa
http://www.coi.cz, bližšíin formace naleznete rovněž na internetových stránkách
http:lladr.coi.czje kontaktním místem podle Nďízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
52412013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporu je určena pro řešenÍ
spotřebitelských sporů (tzv. ADR).
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line
formuláře, dostupného na internétových stránkách České obchodní
inspekce : https ://adr.coi. czlcs.

Tyto Podmínky jsou účinné od 1.09.2012 a nahrazují veškeré dřívější Obchodní podmínky prodávajícího.


TOPlist